Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de beheerder van de B&B genaamd Katia Longeval BV, en de(mede) gast van het de B&B genaamd Maison Colette, Rue de Vencimont 26, Sevry/ Beauraing.

De beheerder wordt vertegenwoordigd door Katia Longeval.

 

• B&B: Bed and Breakfast Maison Colette te Sevry.

• EEN GAST OF (HOOFD)GAST: (natuurlijk) persoon, die in de B&B wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als ‘gast’ aangeduid.

• MEDEGAST: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B verblijft.

• BEHEERDER: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van de B&B taken van beheer van de B&B waarneemt.

• DERDEN: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de B&B of gast.

• EIGENAAR: De rechtsmatige eigenaar van de B&B (of diens vertegenwoordiger), die de B&B exploiteert.

• AANBIEDING: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

• ANNULERING: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.

• BEDENKTERMIJN: De termijn waarin de gast een boeking bij de B&B kosteloos kan annuleren.

• BOEKING: Een door de B&B geaccepteerde reservering.

• ONTBINDING: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.

•VERBLIJF: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.

 

1.       TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B.

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en consumenten en niet tussen de B&B en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN TARIEVEN

2.1. Aanbiedingen van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.2 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.MaisonColette.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten.

3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B.

3.2 Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking /huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient. Dit impliceert dat de ontvangst van een bevestiging geldt als overeenkomst en de algemene voorwaarden van toepassing zijn ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Indien er geen email adres of een voor sms-boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd is er slechts een mondeling afgesloten overeenkomst.

3.3 De door de B&B gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de B&B te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/ overeenkomst te beroepen.

3.4 De overeenkomst is persoonsgebonden aan de gast. Overdracht gedeeltelijk of geheel zelfs tijdelijk en/of gratis is hierdoor uitgesloten. Iedere inbreuk brengt de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst met zich mee. De overeengekomen prijs en alle rechten blijven verworven door de B&B.

3.5 De in de bevestigingsmail vermelde boeking is bindend: datum en uur van aankomst en datum en uur van vertrek moeten worden geëerbiedigd en vergoed ook bij latere aankomst en/of vroeger afreis, ongeacht de reden of oorzaak hiervoor, de verantwoordelijkheid van de B&B buiten beschouwing gelaten. Verlengd verblijf is enkel toegestaan mits geschreven akkoord van de B&B die zich het recht voorbehouden voor dit verlengd verblijf een overeenkomend supplement te eisen gelijk aan het seizoensgebonden huurbedrag voor die periode . Zo niet is er sprake van ‘onrechtmatig verblijf ’ waar voor een vergoeding verschuldigd is door de gast gelijk aan het dubbele van de huurbedrag voor die periode vermeerderd met gemaakte kosten en geleden schade door de B&B. De niet teruggave van de sleutels van de B&B houdt eveneens een onrechtmatig gebruik in.

4. BETALING

4.1 Betaling van de boeking aan de B&B geschiedt op voorhand via overschrijving met vermelding van naam en adres en datum/data van het verblijf of het door de eigenaar aangegeven reservatienummer.   

4.2 In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk ter plaatse contant te betalen of met BC applicatie op smartphone.

4.3 Betaling van het verblijf dient te gebeuren binnen de 5 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsmail (behalve bij late boekingen).

 

 5. ANNULERING EN WIJZIGING

5.1 De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk , zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen 28 dagen na de boeking valt.

5.2 Na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder a. t/m c. vermelde annuleringskosten:

a. Vanaf 28 dagen tot 7 dagen voor aankomst worden de boekingskosten en 50 % van de aanvankelijke prijs gerekend.

b. Vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de dag van aankomst worden boekingskosten en 75 % van het totale bedrag gerekend.

c. Annuleren op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, of bij No Show: het hele bedrag van de boeking wordt doorberekend.

5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).

5.4 Annulering door de B&B: de B&B dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk , dan restitueert de B&B de door gast betaalde reservering. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

5.5 De hoofdgast dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn. Op eenvoudig verzoek van de B&B dient een identiteitsbewijs voorgelegd te worden. Indien de gast niet aan deze voorwaarden voldoet kan de B&B de overeenkomst éénzijdig verbreken en dit zonder enige schadeloosstelling. De gast blijft het bedrag van de boeking verschuldigd.

5.6 De B&B rekent € 10,-- administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de gast gewijzigd moeten worden.

6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GAST TER PLAATSE VAN DE ACCOMMODATIE

6.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.

6.2 Voor aankomsttijden na 19.00 uur dient de gast met de eigenaar en/of beheerder vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een verlate aankomst te bespreken.

6.3 De gast dient zich te gedragen als een goede gebruiker en de B&B accommodatie minimaal te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

6.4 Huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in de B&B. Ook geldt er in de gehele B&B een rookverbod.

6.5 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade of vermissingen. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.6 Bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, kan de beheerder met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

6.7 Onregelmatigheden dienen zo spoedig mogelijk door de gast aan de B&B gemeld te worden en in ieder geval binnen de 24 uur na aanvang van de overeengekomen periode. Bij ontstentenis wordt verondersteld dat de B&B zich in goede staat verkeerd. Gebreken zullen binnen de kortst mogelijke termijn verholpen worden maar kunnen geen aanleiding zijn tot eenzijdige verbreking van de overeenkomst of aanleiding zijn tot enige vorm van vergoeding.

6.8 Het gebruik van minimaal een badjas en slippers is verplicht bij verplaatsingen in de publieke ruimten van de B&B en zijn onmiddellijk omgeving.

6.9 De gast zal de handdoeken ter beschikking gesteld op de kamers enkel gebruiken op de kamer. Aan het zwembad worden op verzoek gratis handdoeken ter beschikking gesteld.

6.11 De gast die wenst gebruik te maken van het zwembad doet dit op eigen verantwoordelijkheid en doet dit in overleg met de B&B. Het gebruik is gratis maar beperkt in tijd en dit al dan niet seizoensgebonden.

7. OVERMACHT

 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en water voorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4 De B&B is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de gast.

9. PRIVACY

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10. SLOTBEPALING

10.1 Voor zover bij wegen van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voor waarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voor waarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voor waarden nietig mocht blijken, blijven de overige voor waarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.